Geographic Information Systems and Science » Paul A. Longley, Michael F. Goodchild, David J. Maguire, David W. Rhind

Napísať a publikovať odbornú knihu v akejkoľvek vednej oblasti je bezpochyby veľkým počinom, ktorý si zaslúži pozornosť nielen akademickej obce. Napísať dielo, ktoré svojim obsahom môže ovplyvniť odborné zameranie celých generácií výskumníkov, tak to už možno považovať za priekopnícke. Práve takým je aj uvedený titul od autorov, ktorých mená majú v oblasti geografických informačných systémov a vied veľmi významné postavenie. Každý, kto sa zaujíma o geografiu, moderné technológie a ich aplikovanie v geografickom výskume by mal mať možnosť nazrieť do tejto publikácie. Táto predstavuje akési kompendium poznatkov v oblasti geografických informačných systémov, pričom okrem samotného technologického aspektu nevynecháva ani historický a filozofický. Súčasťou je aj predstavenie osobností, ktorých možno definovať v súčasnosti ako lídrov špecifických vedných oblastí, v ktorých sa geografické informačné systémy využívajú. Čitateľ tak môže nájsť inšpiráciu pre ďalšiu prácu, zoznámiť sa s aktuálnymi výskumnými otázkami v tejto oblasti. Tento titul možno označiť termínom „povinná jazda“ pre všetkých, ktorých využitie moderných IKT v geografickom výskume zaujíma. Túto skutočnosť potvrdzujú aj dva zaujímavé fakty. Z prvého vydania publikovaného v roku 2001 bolo predaných vo svete viac ako 25000 kusov. V súčasnosti je dostupná štvrtá edícia tohto diela a vzhľadom na dynamický rozvoj v tejto oblasti je jasné, že nejde o poslednú edíciu...