Žilinská univerzita v Žiline

Žilinská univerzita v Žiline (ŽU) vznikla 1. septembra 1953 vyčlenením z Českého vysokého učení technického v Prahe ako Vysoká škola železničná. Prešla mnohými transformáciami, v roku 1996 bol názov Vysoká škola dopravy a spojov zmenený na Žilinskú univerzitu v Žiline.

ŽU ako verejná vysoká škola univerzitného typu poskytuje vzdelanie vo všetkých troch stupňoch štúdia (bakalárske, inžinierske/magisterské, doktorandské) v dennej a externej forme. Na ŽU ukončilo štúdium doteraz približne 63 000 absolventov, z toho 1800 zahraničných. Vo všetkých formách štúdia študuje približne 11 000 študentov. Univerzita má viac ako 1 500 pracovníkov, z toho 650 vysokoškolských učiteľov. Svojou viac ako polstoročnou históriou zaujíma popredné miesto v slovenskom vzdelávacom priestore a to nielen počtom študentov, ponukou akreditovaných študijných programov, ale najmä výraznou výskumnou i zahraničnou aktivitou založenou na rozsiahlej spolupráci s domácimi a zahraničnými firmami a inštitúciami.

V oblasti vedy a výskumu sú pracoviská ŽU zapojené do riešenia viac ako 150 vedeckých a výskumných projektov finančne podporovaných z verejných zdrojov prostredníctvom celoštátnych grantových schém v objeme 2,1 mil. EUR. Súčasne riešia kolektívy 35 projektov podporovaných zo zahraničia, predovšetkým v rámci 6. a 7. rámcového programu EÚ. Okrem vlastného riešenia úloh je sledovaná aj problematika kvalitného technického vybavenia experimentálnych pracovísk a zvyšovania kvality ľudských zdrojov.

Riešiteľské kolektívy úzko spolupracujú s partnermi z hospodárskej sféry v aplikovanom výskume. V rámci štrukturálnych fondov prostredníctvom operačného programu výskum a vývoj je podporovaných 6 centier excelentnosti. V rámci tohto operačného programu je ŽU zapojená do 4 projektov kompetenčných centier. Sú vytvorené 3 centrá aplikovaného výskumu. Dosiahnuté výsledky prezentuje ŽU predovšetkým formou publikačnej činnosti, podanými žiadosťami o udelenie patentu na vynález, prezentáciou na medzinárodných vedeckých sympóziách a konferenciách, ale aj na veľtrhoch a výstavách. Kooperácia so zahraničnými univerzitami umožňuje študentom a učiteľom aktívnu účasť v medzinárodných vzdelávacích a vedeckovýskumných programoch (LLP/ERASMUS, Grundvig, Comenius, ďalej TEMPUS, COST, CEEPUS, v 6. a 7. rámcovom programe a i.).

Vo vzdelávacom programe celoživotného vzdelávania LLP, podprograme ERASMUS patrí ŽU medzi najaktívnejšie slovenské univerzity a ako jediná slovenská univerzita je uvedená medzi najúspešnejšími 40 univerzitami v EÚ v oblasti učiteľských mobilít za obdobie 10 rokov. ŽU patrí popredné miesto v počte vyslaných ERASMUS študentov a v počte realizovaných stáží spomedzi slovenských vysokých škôl zapojených do programu.
Web www.uniza.sk