Technická univerzita vo Zvolene

V súlade so zásadami demokracie a humanizmu a v súlade s platnými zákonmi univerzita vykonáva vzdelávaciu, vedeckú, výskumnú, vývojovú, umeleckú a ďalšiu tvorivú činnosť, ktorá nadväzuje na dlhodobú tradíciu lesníckeho a drevárskeho vzdelávania a výskumu na Slovensku. V systéme vysokých škôl na Slovensku má jedinečné postavenie so zameraním na komplex les – drevo – ekológia – environment s primeraným rozšírením pôsobenia do príbuzných a aplikačných oblastí, ktorými sú najmä prírodné a technické vedy, ekonómia, manažment a umenie.

Poslaním Technickej univerzity vo Zvolene je rozvíjať tvorivé vedecké bádanie a na jeho základe poskytovať vysokoškolské vzdelávanie vo všetkých troch stupňoch v slovenskom a európskom výskumnom a vzdelávacom priestore.
V oblasti výskumu napĺňa svoje poslanie riešením výskumných projektov a programov národného a medzinárodného charakteru najmä v oblastiach poľnohospodárskych a lesníckych vied, inžinierstva a technológie, environmentalistiky a ekológie, strojárstva, umenia, ekonómie a manažmentu, ochrany osôb a integrovanej bezpečnosti, ako aj ďalších príbuzných a aplikačných oblastí.

V oblasti vzdelávania napĺňa svoje poslanie v študijných odboroch lesníctvo, drevárstvo, ekológia a environmentalistika, výrobná technika, ale aj v príbuzných umeleckých, ekonomických, prírodovedeckých a technických odboroch so zvýšeným dôrazom na zastúpenie programov druhého a tretieho stupňa štúdia a akreditáciu a uskutočňovanie programov v cudzích jazykoch.

Strategickým zámerom univerzity na obdobie najbližších 6 rokov, ktorý je definovaný v dokumente Dlhodobý zámer TU vo Zvolene na roky 2011 – 2016, je internacionalizácia vzdelávania, vedeckého bádania a využitia poznatkov, ako aj ďalší rozvoj statusu univerzitnej vysokej školy, zvýraznenie postavenia Technickej univerzity vo Zvolene v rámci európskeho vzdelávacieho a výskumného priestoru a zapojenie sa do budovania európskej vedomostnej spoločnosti v rámci svojej profilácie s posilnením svojej jedinečnosti v systéme vysokého školstva SR.

Víziou Technickej univerzity vo Zvolene po roku 2016 je byť univerzitnou vysokou školou s významným postavením v Európskom a vzdelávacom a výskumnom priestore najmä v tradičných oblastiach svojho pôsobenia. V doplnkových a aplikačných oblastiach bude plniť najmä slovenské a regionálne potreby.
Technická univerzita vo Zvolene bude jedinečnou inštitúciou zameranou ťažiskovo na komplex les – drevo – ekológia – environment s primeraným rozšírením pôsobenia do príbuzných a aplikačných oblastí.
Technická univerzita vo Zvolene bude poskytovať vyváženú kombináciu vedecko-výskumných, vzdelávacích a profesijne zameraných aktivít v rozvíjanom spektre vied na úrovni základného a aplikovaného výskumu, ako aj jeho inžinierskeho, technologického a technického využitia.

Od akademického roka 2005/2006 sa na Technickej univerzite vo Zvolene uplatňuje trojstupňový model vysokoškolského štúdia, t.j. štúdium v bakalárskom, inžinierskom a doktorandskom stupni.

Bakalárske štúdium je obsahovo ucelená časť vysokoškolského štúdia a trvá najmenej tri roky. Absolvent po vykonaní štátnej skúšky a obhajoby záverečnej práce získava titul "bakalár" (v skratke "Bc."). Inžinierske štúdium je hlavná oblasť vysokoškolského vzdelávania na TU a trvá v dennej forme štúdia 5 rokov, v externej forme štúdia 6 rokov. Absolvent po vykonaní štátnej skúšky a obhajobe diplomovej práce získava akademický titul "inžinier" (v skratke "Ing."). Doktorandské štúdium je najvyšším stupňom vysokoškolského vzdelávania a trvá v dennej forme štúdia spravidla 3 až 4 roky, v externej forme štúdia spravidla 5 rokov. Absolventom doktorandského štúdia po obhajobe dizertačnej práce sa udeľuje vedecko-akademická hodnosť "philosophiae doctor" (v skratke "PhD.").
Na základe výsledkov komplexnej akreditácie, ktorá bola ukončená v roku 2009, univerzita a jej štyri fakulty (Lesnícka fakulta, Drevárska fakulta, Fakulta ekológie a environmentalistiky, Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky) ponúkajú v súčasnosti 107 študijných programov v dennej a externej forme štúdia, z toho v bakalárskom stupni 40, v inžinierskom stupni 39 a v doktorandskom štúdiu 28 programov. Všetky študijné programy prebiehajú v systéme ECTS, ktorý bol postupne zavádzaný na fakultách TU vo Zvolene od akademického roka 2002/2003.

Okrem toho univerzita ponúka kurzy celoživotného vzdelávania a štúdium v rámci Univerzity tretieho veku, ktoré je určené predovšetkým ľuďom poproduktívneho veku.


Web www.tuzvo.sk