Slovenská technická univerzita v Bratislave

Počiatky vysokého technického školstva na Slovensku siahajú do roku 1762, keď bola v Banskej Štiavnici založená Banská akadémia. Jej založenie sa stalo významným medzníkom aj v dejinách európskeho vysokého technického školstva, pretože to bola práve Banská akadémia v Banskej Štiavnici, kde sa po prvýkrát aj technické vedy začali vyučovať univerzitným spôsobom. Svojou vysokou odbornou úrovňou počas svojej viac ako stopäťdesiat ročnej činnosti vytvorila technickému vzdelávaniu na Slovensku bohaté tradície.

Výsledkom dlhoročného úsilia o zriadenie prvej polytechniky na Slovensku, trvajúceho takmer dve desaťročia, bolo jej uzákonenie. Dňa 25. júna 1937 nadobudol platnosť zákon č. 170 Zb.z. a n. prijatý Národným zhromaždením Česko-slovenskej republiky, ktorým sa v Košiciach zriadila Vysoká škola technická Dr. M. R. Štefánika.

Škola bola v prvej etape konštituovaná s tromi oddeleniami a oddelenie inžinierskeho staviteľstva konštruktívneho a dopravného, oddelenie inžinierskeho staviteľstva vodného a kultúrneho a oddelenie zememeračského inžinierstva. Ďalšie odbory a oddelenia sa mali otvárať postupne podľa potreby. Aj keď škola nebola hneď od svojho počiatku zriadená so všetkými technickými odbormi, bol to i tak významný čin v kultúrno-spoločenských dejinách Slovenska.

Otvorenie prvého školského roka sa konalo 5. decembra 1938 v dočasnom sídle školy v Martine, kde sa škola urýchlene presťahovala po Mníchovskej dohode a Viedenskej arbitráži, keď južné časti Slovenska, vrátane mesta Košíc, boli pripojené k Maďarsku.

Do svojho terajšieho sídla v Bratislave sa škola presťahovala v roku 1939 už pod novým názvom Slovenská vysoká škola technická, ktorý jej bol daný ešte počas pôsobenia v Martine vo februári 1939. Zákon č. 188 Sl. z. zo dňa 25. júla 1939 dal škole právny podklad pre jej kompletné budovanie. Namiesto troch oddelení zriadil školu so šiestimi odbormi (dobový názov fakúlt) s dvanástimi oddeleniami:

1. Odbor inžinierskeho staviteľstva
2. Odbor špeciálnych náuk
3. Odbor lesníckeho a poľnohospodárskeho inžinierstva
4. Odbor strojného a elektrotechnického inžinierstva
5. Odbor chemickotechnologického inžinierstva
6. Odbor obchodného inžinierstva.

Z týchto odborov sa postupne otvorilo v priebehu rokov 1939-1941 prvých päť odborov s ôsmimi oddeleniami na čele s dekanmi.

K zakladateľom školy a jej jednotlivých odborov patria také významné osobnosti ako boli profesori:

Juraj Hronec 
prvý rektor

ďalej Karel Křivanec, Jozef Kaucký, Karel Havelka, Dimitrij Andrusov, Peter Danišovič, Emil Belluš, Dionýz Ilkovič, František Valentín, Mikuláš Gregor, Juraj Gašperík, František Kozmál, Jozef Čabelka, Ján Gonda, Ľudovít Kneppo, Štefan Schwarz
a ďalší, vďaka ktorým bola škola vzápätí od jej vzniku budovaná po vzore európskych technických univerzít.

Na pôde školy sa položili základy nielen klasických technických odborov a architektúry, ale aj prírodovedných, lesníckych, poľnohospodárskych, baníckych a výtvarných odborov, z ktorých sa po ich odčlenení od STU postupne vytvorili samostatné vysoké školy.

Uznesením SNR z 25. apríla 1946 sa na SVŠT zrušil Odbor lesníckeho a poľnohospodárskeho inžinierstva, pretože sa stal základom pre vznik samostatnej Vysokej školy poľnohospodárskeho a lesníckeho inžinierstva, ktorá v Košiciach pôsobila až do jej rozdelenia v roku 1952. Počnúc rokom 1946/47 sa otvorilo na Odbore inžinierskeho staviteľstva oddelenie architektúry a pozemného staviteľstva. V septembri 1947 bolo oddelenie kreslenia a maľovania pre kandidátov učiteľstva na stredných školách pričlenené k Pedagogickej fakulte Slovenskej univerzity.

Vysokoškolský zákon č. 58/1950 Zb. z 18. mája 1950 podstatne zasiahol do všetkých základných oblastí života školy - organizačnej, riadiacej, pedagogickej i vedeckovýskumnej. Pretože zákon ako základné zložky vysokej školy definoval len fakulty (tie boli do roku 1950 len na univerzitách), jedným z prvých organizačných opatrení na škole po vydaní zákona bolo premenovanie dovtedajších odborov školy na fakulty. Od školského roku 1950/51 mala SVŠT tieto fakulty:

1. Fakulta inžinierskeho staviteľstva
2. Fakulta strojného a elektrotechnického inžinierstva
3. Chemická fakulta
4. Fakulta špeciálnych náuk
5. Fakulta architektúry a pozemného staviteľstva

Začiatkom päťdesiatych rokovdošlo na SVŠT k niektorým zmenám v existujúcej štruktúre fakúlt.

Fakulta strojného a elektrotechnického inžinierstva sa rozdelila na Strojnícku fakultu a Elektrotechnickú fakultu.
Z oddelenia baníckeho inžinierstva Fakulty špeciálnych náuk vznikla v školskom roku 1951/52 Banícka fakulta. Týmto aktom súčasne zanikla Fakulta špeciálnych náuk. Jej druhé oddelenie zememeračského inžinierstva sa začlenilo do Fakulty inžinierskeho staviteľstva. Banícka fakulta bola od školského roku 1952/53 vyčlenená zo SVŠT a začlenená do novozriadenej Vysokej školy technickej v Košiciach. V tom istom roku začala na SVŠT pôsobiť Fakulta ekonomického inžinierstva s tromi smermi: chemickým, stavebným a strojárskym. V roku 1960 bola táto fakulta zrušená a jej tri smery boli pričlenené k príslušným fakultám. V tom istom roku došlo k zlúčeniu Fakulty inžinierskeho staviteľstva a Fakulty architektúry a pozemného staviteľstva na Stavebnú fakultu.

V roku 1965 došlo k zmene názvu Chemickej fakulty na Chemickotechnologická fakulta.

V roku 1976 sa štúdium architektúry vyčlenilo zo Stavebnej fakulty a vznikla samostatná Fakulta architektúry.

S účinnosťou od 1. januára 1986 vznikla Strojárskotechnologická fakulta so sídlom v Trnave, ktorá bola v roku 1991 premenovaná na Materiálovotechnologickú fakultu.

Zákonom SNR s účinnosťou od 1. apríla 1991 prijala Slovenská vysoká škola technická súčasný názov Slovenská technická univerzita v Bratislave.

K 1. januáru 1993 bola zriadená v Trnave Fakulta odborných štúdií, ktorá po dvojročnom účinkovaní v roku 1995 zanikla.

S účinnosťou od 1. 11. 1994 bola premenovaná Elektrotechnická fakulta na Fakultu elektrotechniky a informatiky

Dňa 1. júla 2001 bola Chemickotechnologická fakulta premenovaná na Fakultu chemickej a potravinárskej technológie.

K 1. októbru 2003 bola zriadená Fakulta informatiky a informačných technológií.

V súčasnosti má Slovenská technická univerzita v Bratislave 7 fakúlt.


Web www.stuba.sk