Slovenská Akadémia Vied

História vedeckých inštitúcií na území Slovenska sa podobne ako v okolitých krajinách začala písať v 16. a 17. storočí, v období charakteristickom zrodom modernej vedy. Dovtedy boli jedinými vedeckými inštitúciami klasické univerzity. Vznikajúce akadémie nadväzovali na stredovekú platónsku tradíciu a vytvárali pre vedu lepšie podmienky. V tomto duchu navrhol roku 1735 polyhistor Matej Bel založiť v Bratislave učenú spoločnosť Societas litteraria. Roku 1771 bol Márii Terézii predložený návrh na založenie akadémie v Bratislave podľa vzoru berlínskej a petrohradskej akadémie, ten sa však nerealizoval. O niekoľko rokov neskôr – roku 1792 – bolo na podnet vlasteneckých filológov založené Slovenské učené tovarišstvo a roku 1844 z iniciatívy slovenského národného buditeľa Ľudovíta Štúra vznikol celonárodný kultúrny spolok Tatrín. Zákonom Snemu Slovenskej republiky z 2. júla 1942 bola zriadená Slovenská akadémia vied a umení, čím vyvrcholili dlhoročné snahy o inštitucionalizáciu a profesionalizáciu vedy na Slovensku. Slovenská akadémia vied bola zákonne ustanovená roku 1953 a odvtedy prešla viacerými zmenami, z ktorých najvýraznejšie nastali v roku 1989.

Súčasná Slovenská akadémia vied je samosprávna vedecká inštitúcia zameraná na rozvoj vedy, vzdelanosti, kultúry a ekonomiky. Hlavným poslaním SAV a jej organizácií je realizovať základný a aplikovaný výskum v širokom spektre technických, prírodných, humanitných a spoločenských vied. Výskumnou činnosťou sa SAV usiluje rozvíjať poznanie na medzinárodnej úrovni, pričom rešpektuje aktuálne potreby slovenskej spoločnosti a domácej kultúry. Organizácie akadémie sa v spolupráci s vysokými školami podieľajú na vzdelávaní, najmä výchovou mladých vedcov, ale i pedagogickou aktivitou na vysokých školách. Prostredníctvom bilaterálnych a multilaterálnych vedeckých medzinárodných a domácich projektov, osobitne zo zdrojov štrukturálnych fondov EÚ, a členstva v medzinárodných asociáciách a inštitúciách rozvíja SAV rozsiahlu medzinárodnú spoluprácu, čím začleňuje slovenskú vedu do nadnárodného kontextu.

Najvyšším samosprávnym orgánom SAV podľa zákona č. 133/2002 Z. z. o Slovenskej akadémii vied (SAV) je Snem SAV. Výkonným samosprávnym orgánom akadémie je Predsedníctvo SAV na čele s predsedom SAV. Samosprávnym orgánom akadémie na riešenie vedeckých a koncepčných úloh je Vedecká rada SAV.
Web www.sav.sk