Univerzitná knižnica v Bratislave

Univerzitná knižnica v Bratislave (UKB) je najstaršia a najväčšia vedecká knižnica v Slovenskej republike. Vznikla v roku 1919 ako Knižnica Univerzity Komenského. Súbežne so svojím akademickým poslaním plnila do roku 1954 funkciu národnej knižnice. Už v roku svojho vzniku získala právo na povinný výtlačok kníh a periodík z územia Slovenska. Od roku 1954 je samostatnou vedeckou knižnicou slúžiacou širokej verejnosti. Ponechala si však názov Univerzitná knižnica, pretože vyjadruje jej históriu, širokú profiláciu fondu i používateľského zázemia; pod týmto názvom sa stala známou v zahraničí. Z klasickej knižnice sa postupne pretvorila na modernú knižnično-informačnú inštitúciu.

Koncom roka 2013 fond UKB obsahoval v súhrne 2,650 tis. knižničných jednotiek. Obsahovú a typologickú skladbu knižničného fondu vytvárajú tieto zložky:

Slovenská literatúra - V relatívnej úplnosti je zastúpená novšia literatúra a tlač získavaná v rámci povinného výtlačku. Unikátna je najmä produkcia z obdobia 1919/1920-39, kedy knižnica dostávala povinný výtlačok ako jediná na Slovensku. Z domácej i zahraničnej slovenskej literatúry a tlače sa od roku 1920 buduje konzervačný fond.

Zahraničná literatúra - V súčasnosti ho tvorí literatúra z odborov spoločenských vied v širokom chápaní, prírodných vied, ich hraničných a prienikových disciplín a dokumenty univerzálneho charakteru s osobitým zreteľom na sekundárne informačné pramene. Nadobúda sa literatúra vo svetových jazykoch, v slovanských jazykoch a ďalších európskych jazykoch. Zo súčasného ročného prírastku fondu (30 tis. kn. j.) zahraničná literatúra tvorí okolo 35%. Popri klasických tlačených dokumentoch sa nadobúdajú aj audiovizuálne a elektronické dokumenty (CD ROM, DVD).


Web www.ulib.sk