Slovenská národná knižnica

Slovenská národná knižnica (SNK) je moderná vedecká, kultúrna, informačná a vzdelávacia inštitúcia, ktorá slúži všetkým občanom Slovenska a používateľom zo zahraničia.

SNK je depozitnou a konzervačnou knižnicou Slovenskej republiky. Získava, spracúva, ochraňuje a sprístupňuje prednostne slovaciká - materiály, ktoré vytvorili slovenskí autori, dokumenty, ktoré boli vydané alebo vyrobené na území Slovenska, dokumenty, ktoré sú napísané v slovenskom jazyku alebo sa obsahovo akokoľvek týkajú Slovenska. SNK je národným pracoviskom pre oblasť reštaurovania, konzervovania, ochranného kopírovania a digitalizácie knižničných dokumentov.

Medzi hlavné úlohy SNK podľa zákona NR SR č. 126/2015 Z. z. o knižniciach patria:
  • poskytovanie knižnično-informačných služieb (v sídelnej budove SNK, aj v literárnych múzeách) - bližšie informácie nájdete v časti Služby.
  • zhromažďovanie a sprístupňovanie knižničných, literárno-archívnych a literárno-múzejných zbierok - bližšie informácie nájdete v časti Zbierky a zdroje.
  • je špecializovaným pracoviskom na digitalizáciu dokumentov písomného kultúrneho dedičstva a uchovávanie a sprístupňovanie ich digitálnych foriem
  • koordinácia rozvoja Knižničného systému Slovenskej republiky - SNK je vedúcou inštitúciou zabezpečujúcou modernizáciu vlastných knižničných a informačných služieb ako aj služieb partnerských knižníc, pričom priamo spolupracuje s domácimi a zahraničnými inštitúciami.
Vďaka historickému vývoju a vzhľadom na historický význam mesta Martin v kultúrnych a politických dejinách Slovenska je sídlom Slovenskej národnej knižnice mesto Martin. Na základe zákona NR SR č. 183/2000 Z. z. o knižniciach je Slovenská národná knižnica od 12. mája 2000 autonómnou inštitúciou s právnou subjektivitou, ktorá spravuje, ochraňuje a sprístupňuje knižničné jednotky, rukopisy a iné zbierkové a muzeálne predmety.

Slovenská národná knižnica je štátna rozpočtová organizácia, ktorej zriaďovateľom je ministerstvo kultúry SR. V sídelnej budove knižnice postavenej v rokoch 1964 - 1975 sa nachádzajú knižničné zbierky a zbierky Literárneho archívu, ako aj odborné a administratívne organizačné útvary.

Súčasťou Slovenskej národnej knižnice sú dve literárne múzeá – Literárne múzeum Slovenskej národnej knižnice so sídlom v Martine a Slovanské múzeum A. S. Puškina v Brodzanoch. Slovenská národná knižnica spravuje fond Aponiovskej knižnice, ktorá je sprístupnená v kaštieli v Oponiciach.

Vo fonde Slovenskej národnej knižnice je približne 5 miliónov dokumentov, z toho v Literárnom archíve je 1,7 milióna jednotiek a v múzeách sú desiatky tisícok muzeálnych jednotiek.
Web www.snk.sk