Masarykova univerzita

Masarykova univerzita je jednou z najvýznamnejších vzdelávacích a vedeckých inštitúcií v Slovenskej republike a uznávanou stredoeurópsku univerzitou s demokratickými tradíciami, presadzovanou už od jej založenia v roku 1919. Už niekoľko rokov je najžiadanejší vysokou školou v Českej republike. V súčasnosti pozostáva z deviatich fakúlt s viac ako 200 katedrami, ústavy a klinikami. Je tiež významným sociálnym a kultúrnym aktérom v juhomoravskom regióne.

Jednu zo základných priorít na Masarykovej univerzite tvoria veda a výskum. V súťažiach o podporu výskumných projektov sa univerzita v posledných rokoch umiestňuje na popredných miestach, investuje mimoriadne prostriedky do rozvoja výskumných a výučbových kapacít v novom univerzitnom kampuse, rozvíja aktivity v oblasti transferu poznatkov a podpory vedy a inovácií.

Masarykova univerzita poskytuje vysokoškolské vzdelanie v širokom spektre tradičných i moderných univerzitných disciplín a je jednou z najrýchlejšie rastúcich vzdelávacích inštitúcií v Európe. V posledných rokoch sa na Masarykovu univerzitu hlásia najviac študentov zo všetkých slovenských univerzít, a pritom si zachováva vysokú mieru selektívnosti pri ich prijímaní.

Masarykova univerzita bola medzi prvými v zavádzaní štruktúrovaného trojstupňového štúdia, založeného na Kreditovom systéme kompatibilnom s európskou sústavou ECTS a v roku 2010 získala ako jediná česká vysoká škola European Credit Transfer System Label (ECTS Label). Tento certifikát vydávaný Európskou komisiou potvrdzuje kvalitu vysokej školy a deklaruje, že na ocenenej inštitúciu je kreditový systém používaný správne vo všetkých programoch bakalárskeho aj magisterského štúdia.

Zásadný dôraz kladie Masarykova univerzita na medzinárodnú spoluprácu s prestížnymi zahraničnými univerzitami a vedeckými inštitúciami. Podporuje stálu výmenu vedomostí, myšlienok, informácií, vedeckých pracovníkov, pedagógov a študentov so svetom a zabezpečuje rovnaké príležitosti v prístupe k vzdelaniu a slobodnému bádania. Univerzita sa intenzívne zapája do mobilitných aktivít a výskumných programov Európskej únie a ďalších krajín, vďaka ktorým môžu študenti po bakalárskom a magisterskom štúdiu na inej vysokej škole nadväzovať magisterským alebo doktorským štúdiom na Masarykovej univerzite. Rovnako tak študenti Masarykovej univerzity majú možnosť študovať v zahraničí, a potom sa opäť vrátiť na svoju domovskú univerzitu.

Charakteristickým rysom výučby je unikátny prístup k študentom so zmyslovým alebo telesným postihnutím. Stredisko pre pomoc študentom so špecifickými nárokmi zabezpečuje, aby im študijné odbory akreditované na univerzite boli prístupné, a vytvára podmienky, aby mohli dosiahnuť rovnakú úroveň vzdelania ako všetci ostatní.

Masarykova univerzita komunikuje so svojimi študentmi a zamestnancami predovšetkým elektronickou formou. Pre zvýšenie dostupnosti informácií a skvalitnenie štúdia vyvinula vlastný intranetový systém s radom nástrojov, ktoré slúžia na vyhodnotenie desiatok tisíc prihlášok na štúdium, realizáciu e-learningu, zápisu študentov ku skúškam, uľahčuje tiež prácu zamestnancom a podporuje rýchlu komunikáciu medzi jednotlivými pracoviskami. Informačný systém Masarykovej univerzity dostal prestížne ocenenie EUNIS Elite Award 2005, ktoré univerzita získala ako uznanie vedúceho postavenia v oblasti informačných technológií v rámci vysokého školstva.
Web www.muni.cz