Mendelova univerzita v Brně

Mendelova univerzita v Brne je najstaršiou samostatnou vysokou školou svojho odborného zamerania v Českej republike. Jej začiatku predchádzali od roku 1864 snahy o vznik vysokého poľnohospodárskeho učenia na Morave, ktoré však stroskotali na prekážkach politického, hospodárskeho a národnostného rázu. Až vznik samostatnej Československej republiky v októbri 1918 umožnil jeho založenia.

Vysoká škola poľnohospodárska v Brne (VŠZ) bola zriadená zákonom č. 460 z 24. júla 1919 a svoj názov si podržala až do roku 1994. Pre zrod školy mala zásadný význam premena Zemskej hospodárskej akadémie v Tábore na vysokú školu, jej preloženie do Brna a umiestnenie v novostavbe Zemského ústavu nevidiacich v Brne-Čiernych poliach. VŠZ sa skladala z dvoch odborov: hospodárskeho a lesníckeho. V školskom roku 1919/1920 sa začala výučba len na hospodárskom odboru, zatiaľ čo oddelenie lesníckeho inžinierstva bolo umiestnené na Slovenskej vysokej škole technickej v Prahe. Lesnícky odbor bol otvorený v októbri 1920 po predchádzajúcich ťažkostiach s jeho prenesením do Brna.

Povojnová finančnej krízy a snahy preložiť školu na Slovensko ohrozovali v rokoch 1920 - 1924 jej existenciu. V roku 1923 bol škole pridelený pre lesnícky odbor Školské lesné statok v Adamovom. O dva roky neskôr získala pre potrebu hospodárskeho odboru Školské poľnohospodársky statok v Žabčice. Dôsledky veľkej hospodárskej krízy viedli v rokoch 1930-1931 k pokusom o jej zrušTGM na VŠZ, 1924ení. Zásadným zlomom v živote školy sa stal 17. november 1939, keď bola, rovnako ako ostatné české vysoké školy, nacistickými okupantmi uzatvorená a postavená pod nemeckou dôverník správu. Výučba sa nekonala a neskôr bolo otvorené sedemnásť ústavov pre aplikovaný výskum. V protektorátnom období utrpela škola veľké materiálne škody a straty na životoch príslušníkov jej akademickej obce. Úspešnú povojnovú obnovu zabrzdili februárové udalosti v roku 1948, kedy politickými previerkami neprešlo 27,7% poslucháčov.

Na základe vysokoškolského zákona boli v roku 1950 pôvodnej odbory zrušené a vytvorené Poľnohospodárska fakulta a Lesnícka fakulta. Pre potreby záhradníckeho štúdia bol zriadený v roku 1951 Školské záhradnícky statok v Lednici na Morave. Budovanie vojenského školstva v Brne a zriaďovanie slovenských poľnohospodárskych, lesníckych a veterinárnych vysokých škôl spôsobili zásah do integrity VŠZ. Poľnohospodárska fakulta bola rozdelená na agronomické fakultu a zootechnickej fakultu. Zrušená Vysoká škola veterinárna v Brne bola v roku 1952 premenená na Veterinárne fakultu a pripojená k VŠZ. Na Vysokú školu staviteľskú v Brne bola prevedená Lesnícka fakulta, ktorá sa však v roku 1956 vrátila do zväzku VŠZ. V roku 1959 došlo k ďalšej reštrukturalizácii školy. Bola zrušená Zootechnická fakulta a zootechnický odbor bol začlenený do Agronomické fakulty. Potrebou kvalifikovaného riadenie poľnohospodárskej výroby a zintenzívnenie jej mechanizácie bolo v tom istom roku motivované zriadenie Prevádzkovo ekonomickej fakulty.

Zvyšujúce počty študujúcich a priestorové problémy školy viedli v roku 1964 k založeniu tzv. Jihlavského oddelenia, kde až do roku 1994 probíhČestné doktoráty VŠZ, 1936ala výučba poslucháčov prvých ročníkov. Pre doplňujúce pedagogické štúdium učiteľov stredných poľnohospodárskych a lesníckych škôl a učilíšť bola založená katedra pedagogiky. Uvoľnená šesťdesiate roky umožnila vznik pracovísk: pre využitie rádioizotopov; elektrónovej mikroskopie; výpočtovej techniky; vedeckotechnických informácií; edičného strediska, unikátnych prístrojov. Vytvorením celoškolské katedry Medzinárodného biologického programu sa VŠZ zapojila do prestížneho projektu UNESCO. Priaznivá politická atmosféra umožnila v roku 1969 vyčlenenie Veterinárne fakulty k obnovenej Vysokej škole veterinárnej v Brne. Po auguste 1968 bol život školy poznačený normalizáciou, ktorá viedla k veľkým personálnym zmenám a k vynútenému odchodu niektorých učiteľov. Sedemdesiate roky bola charakterizovaná stavebnou činnosťou, modernizačnými prácami a zavádzaním didaktické techniky. Osemdesiate roky priniesli škole medziodborové štúdium, komplexné vedecko-technický program a automatizácie. Bolo založené Centrum pre rozvoj biotechnológií. Vyčlenením záhradníckych odborov z Agronomický fakulty bola v roku 1985 zriadená Zahradnická fakulta v Lednici na Morave, čím bolo naplnené štyridsaťročnej úsilie o jej vznik.

Novembrové udalosti roku 1989 spôsobili zásadné zmeny v jej živote. V nadväznosti na přeměnHistorické rektorskej žezloy poľnohospodársko-potravinárskeho a lesnícko-drevárskeho odvetvia bola v rokoch 1993-1995 uskutočnila transformácia školy a školských statkov. Po dobudovaní odbore drevárskeho inžinierstva sa v roku 1993 zmenil názov lesníckej fakulty na Fakultu lesnícku a drevársku. V roku 1995 bola VŠZ premenovaná na Mendelovu poľnohospodársku a lesnícku univerzitu, čím sa prihlásila k odkazu J. G: Mendela. Od roku 1998 sa začal proces zavádzania Európskeho kreditného systému na všetky študijné programy univerzity.

V roku 2000 boli zlúčené školské poľnohospodárske statky v jeden Školské poľnohospodársky podnik v Žabčice. Na zabezpečenie kontinuálneho rozvoja celoživotného vzdelávania bol v roku 2003 zriadený InstituMendelova medaily, 1995t celoživotného vzdelávania; od roku 2006 je vysokoškolským ústavom. Na prípravu odborníkov v oblasti hospodárstva v regionálnych, národných i medzinárodných súvislostiach bola v roku 2008 zriadená Fakulta regionálneho rozvoja a medzinárodných štúdií.

Od roku 2010 univerzita používa názov Mendelova univerzita v Brne (MENDELU). Vznikom samostatného vyššieho ústavu CEITEC MENDELU v rámci Agronomický fakulty sa univerzita stala v roku 2011 súčasťou medziuniverzitného vedeckého centra excelentnosti Stredoeurópskeho technologického inštitútu. V závere roka 2012 získala univerzita od Európskej komisie prestížne certifikáty ETCS Label a Diploma Supplement Label, potvrdzujúce, že jej študijné programy a skúšobný systém sú v súlade s princípmi Bolonskej deklarácie. Na zosúladenie pracovného a rodinného života zamestnancov bola v roku 2013 zriadená Materská škola Hrášok.
Web www.mendelu.cz