Univerzita Pardubice

Univerzita Pardubice
  •     pripravujeme odborníkov na úspešnú kariéru v širokej škále profesií
  •     ponúkame bakalárske, magisterské a doktorandské študijné programy v takmer sto tridsiatich odboroch
  •     rozvíjame univerzálnu šírku pestovaných vedných disciplín
  •     podporujeme medzinárodné tvorivé prostredie
  •     umožňujeme štúdium na zahraničných vysokých školách
  •     ponúkame zdravotne postihnutým študentom program osobnej asistencie
Univerzita Pardubice rozvíja viac ako šesťdesiatročnou tradíciu vysokého školstva v meste. Bola založená ako Vysoká škola chemická v Pardubiciach vládnym nariadením č. 81/1950 Zb., V roku 1953 transformovaná na Vysokú školu chemicko-technologickú v Pardubiciach. Vznikom nových fakúlt sa po roku 1990 štruktúra školy zmenila. Z jednofakultní školy chemického zamerania sa stala vysokoškolské inštitúcie univerzitného typu. Od roku 1994 nesie súčasný názov Univerzita Pardubice.

Univerzita Pardubice je jednou z 26 verejných vysokých škôl SR založených zo zákona. Je jedinou vysokoškolskou inštitúciou univerzitného typu v Pardubickom kraji. Má 7 fakúlt. Na univerzite študuje takmer 10 000 študentov.

Jej vzdelávacie, vedecké, výskumné, vývojové a ďalšiu činnosť vychádza zo zákona č. 111/1998 Zb. o vysokých školách a je rozvíjaná smerom k Európskemu vysokoškolskému vzdelávaciemu priestoru (EHEA) a Európskemu výskumnému priestoru (ERA).
Web www.upce.cz