Veterinární a farm. univerzita Brno

Veterinárna a farmaceutická univerzita Brno bola zriadená 12. decembra 1918 zákonom č. 76/1918 Zb. z. a n. o zriadení československej štátnej Vysokej školy veterinárnej v Brne. Bola prvá vysokou školou založenú novo vzniknutú Československou republikou. Vznikla v priestoroch vtedajších jazdeckých kasární a zemskej vychovateľný. Zakladateľom a prvým rektorom vysokej školy bol prof. MUDr. et MVDr. H.C. Eduard Babák. Vlastná výučba bola zahájená 17. novembra 1919. Z počiatku sa univerzita vyvíjala ako monofakultní vysoká škola zameraná na veterinárne lekárstvo (zverolekárstvo). V roku 1975 boli na vysokej škole zriadené dva odbory, a to odbor všeobecné veterinárne lekárstvo (neskôr premenovaný na veterinárne lekárstvo) a odbor veterinárne lekárstvo - hygiena potravín (neskôr premenovaný na veterinárne hygiena a ekológia). V roku 1990 vznikli na vysokej škole dve fakulty - Fakulta všeobecnej veterinárneho lekárstva (dnešná Fakulta veterinárneho lekárstva) zameraná na veterinárne lekárstvo a Fakulta veterinárnej hygieny a ekológie zameraná na veterinárnu hygienu. V roku 1991 vznikla tretia fakulta - Fakulta farmaceutická, zameraná na farmáciu. Od roku 1994 sa vysoká škola nazýva Veterinárna a farmaceutická univerzita Brno.
Web www.vfu.cz