Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Univerzita Tomáša Baťu v Zlíne (UTB) je dynamicky sa rozvíjajúca vysokou školou, ktorá poskytuje širokú ponuku štúdia humanitných, prírodovedných, technických i umeleckých odborov na šiestich fakultách. Je centrom špičkovej vedy a výskumu v republikovom a v mnohých smeroch aj v medzinárodnom meradle. Počtom asi 10 300 študentov sa UTB radí k stredne veľkým univerzitám v ČR.

UTB nadväzuje na dlhoročnú tradíciu Fakulty technologické, ktorá existovala v Zlíne od roku 1969 a vychovala stovky vysokoškolsky vzdelaných odborníkov. Pomenovaná je po legendárnom zakladateľovi obuvníckej výroby v Zlíne a svetoznámom podnikateľovi Tomášovi Baťovi (1876-1932).

Veľký dôraz je na UTB kladený na výučbu angličtiny a ďalších cudzích jazykov. Ponuka študijných programov je postupne rozširovaná o predmety prostredníctvom v angličtine. Maximálne podporované sú všetky formy medzinárodnej spolupráce: výmenné pobyty študentov, prednášky a stáže pedagógov, spolupráca na vedecko-výskumných projektoch a ďalšie. Univerzita ponúka trojstupňové štúdium založené na Kreditovom systému ECTS (European Credit Transfer System). Absolventi UTB získavajú celoeurópsky uznávaný Diploma Supplement zlepšujúce ich pozíciu na trhu práce v Európe. Prestíž UTB medzi európskymi univerzitami zvyšuje tiež certifikát Diploma Supplement Label, ktorý univerzita získala v roku 2009 (už druhýkrát) od Európskej komisie. Na konci roka 2012 obrdržela UTB od Európskej komisie certifikát ECTS Label, ktorý je najprestížnejším európskym ocenením v oblasti terciárneho vzdelávania. UTB je členom mnohých medzinárodných organizácií. K najvýznamnejším patrí členstvo v EUA (European University Association), ktorá združuje takmer 800 univerzít zo 46 krajín Európy. Prostredníctvom EUA má univerzita možnosť podieľať sa na všetkých jej významných aktivitách podporujúcich vyššie vzdelávanie v Európe a prezentovať sa tým celé akademickej obci Európy. UTB je tiež signatárom bolonské Magna Charta Universitatum, ktorá okrem iného kladie dôraz na rozvoj a slobodu vedy a nutnosť odstránenia hraníc pri poznávaní a odovzdávaní poznania. Signatármi charty sa zaväzujú vytvárať podmienky pre mobilitu vyučujúcich i študentov. UTB je ďalej členom Danube Rectors 'Conference, ktorá združuje univerzity Podunajského regiónu, aj ďalších inštitúcií.

Záujemcom o štúdium ponúka univerzita výber z mnohých perspektívnych študijných programov na šiestich fakultách:

    Fakulta technologická (FT)
    Fakulta managementu a ekonomiky (FAME)
    Fakulta multimediálnych komunikácií (FMK)
    Fakulta aplikované informatiky (FAI)
    Fakulta humanitných štúdií (FHS)
    Fakulta logistiky a krízového riadenia (FLKŘ)

Kvalitné univerzitu charakterizuje rozvinutá veda a výskum. V niektorých smeroch, ako je potrebné polymérnej inžinierstva, chémie alebo automatizácie a riadenia technologických procesov, má UTB výrazný kredit v zahraničí.

Významným výskumným pracoviskom je Centrum polymérnych systémov, v ktorom pôsobí viac ako stovka vedcov z celého sveta; rad z nich pritom za svoju vedeckú prácu získala niektorá medzinárodné ocenenia. Medzinárodne uznávaných výsledky dosahujú tiež pracovníci Fakulty aplikovanej informatiky, najmä v oblasti matematického modelovania spracovateľských procesov alebo štúdia netradičných energetických zdrojov. Aplikovaný a priemyselný výskum prebieha aj na Univerzitnom inštitúte.

K prepojeniu výskumu s praxou slúžia dva univerzitné vedecké parky. Jeden je zameraný na spoluprácu s plastikářskými a potravinárskymi podnikmi, druhý s firmami z oblasti IT.
Ponúkame rovnaké príležitosti

Univerzita Tomáša Baťu v Zlíne presadzuje rovnaké príležitosti, vzájomný ohľad a spravodlivé zaobchádzanie pre všetkých svojich študentov a zamestnancov. Rovnako tak UTB činí vo vzťahu k uchádzačom o štúdium i zamestnanie. Nikto nesmie byť diskriminovaný, najmä z dôvodu veku, pohlavia, zdravotného postihnutia, etnického pôvodu, národnosti, rasy, náboženstva, členstva v organizáciách. Zaobchádzanie so študentmi a zamestnancami, rovnako tak s inými osobami, musí byť vždy v súlade s pravidlami slušnosti a občianskeho spolužitia.
Web www.utb.cz