Vysoká škola polytechnická Jihlava

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Vysoká škola polytechnická Jihlava (VŠPJ) bola zriadená zákonom č. 375/2004 Zb. z 3. 6. 2004 ako prvá verejná vysoká škola neuniverzitného smeru v Českej republike a je jedinou verejnou vysokou školou so sídlom v Kraji Vysočina. VŠPJ je pevnou súčasťou systému terciárneho vzdelávania v Českej republike, o ktorom sa môžete viac dozvedieť na stránkach Ministerstva školstva, mládeže a telovýchovy.

Neuniverzitné vysoká škola má zo zákona č. 111/1998 Zb. (zákon o vysokých školách) rovnaké postavenie ako univerzitný vysoké školy. Odlišuje sa iba tromi atribúty - nemôže poskytovať vzdelanie v doktorandských študijných programoch, nečlení sa na fakulty a jej vedecká rada sa nazýva akademickú radou.

Poslanie Vysoké školy polytechnickej Jihlava

VŠPJ je verejná vysoká škola zameraná na aplikovanú vzdelanosť, ktorej poslaním je poskytovať odborne rôznorodé študijné programy zamerané najmä na potreby regionálneho trhu práce, pestovať intenzívnu spoluprácu s aplikačnou sférou, zodpovedajúce tvorivú činnosť a aplikovaný výskum, poskytovať pestrú ponuku celoživotného vzdelávania a napomáhať kultúrnemu a všeobecne vzdělanostnímu rozvoju regiónu.

VŠPJ ponúka akreditované študijné programy bakalárskeho a magisterského typu a kurzy celoživotného vzdelávania. Rôznorodá škála bakalárskych odborov a odbor magisterský zodpovedajú na potreby regiónu a sú v súlade s názvom školy. Slovo polytechnická je prevzaté zo starogréčtiny a vyjadruje v najširšom zmysle zbehlosti v umení či remesle, skúsenosť, zručnosť, obratnosť, mistrnost, rad zručností. A to je smer, ktorým sa pomerne mladá regionálne zameraná škola uberá.

Všeobecným cieľom štúdia v akreditovaných študijných programoch je poskytnúť záujemcom možnosť získať profesne orientované vzdelanie s výrazne praktickými výstupmi. Významnou súčasťou štúdia sú týždenné až celosemestrální praxe. Po zložení štátnej záverečnej skúšky a obhajobe bakalárskej / diplomovej práce získava absolvent diplom a titul bakalár (Bc.) / Magister (Mgr.) Aj možnosť ďalšieho štúdia v nadväzujúcich programoch na iných vysokých školách v tuzemsku alebo v zahraničí. Štúdium v ​​akreditovaných bakalárskych študijných programoch trvá tri roky a prebieha prezenčnej formou, v niektorých odboroch takisto kombinovanou formou. Štúdium v ​​akreditovaných magisterských študijných programoch trvá dva roky a prebieha kombinovanou kombinovanou formou štúdia. Študijné ponuka sa priebežne rozširuje tak, ako sú v správnom konaní akreditované nové študijné programy a odbory. V akademickom roku 2013/2014 študuje na VŠPJ takmer 3000 študentov.

Ďalšie výučba prebieha v kurzoch celoživotného vzdelávania vrátane Univerzity tretieho veku.

VŠP Jihlava je zapojená do rôznych výskumných a tvorivých aktivít, participuje na riešení zadania z podnikovej alebo regulačné sféry, usporadúva konferencie is medzinárodnou účasťou, vydáva vlastné časopisy a študenti aj akademickí pracovníci sa zúčastňujú medzinárodných výmenných pobytov. Ako jediná vysoká škola v SR prevádzkuje tiež vlastný cestovná kancelária.
Web www.vspj.cz