Akademie věd ČR

Akadémia vied Českej republiky bola zriadená zákonom č.283 / 1992 Zb. ako český nástupca skoršej Československej akadémie vied. Je sústavou 54 verejných výskumných pracovísk. Pracuje tu viac ako 8000 zamestnancov, z ktorých viac ako polovica sú bádatelia s vysokoškolským vzdelaním.

Hlavným poslaním Akadémie vied a jej pracovísk je uskutočňovať základný výskum v širokom spektre prírodných, technických, humanitných a sociálnych vied. Tento výskum - či už svojou povahou vysoko špecializovaný alebo interdisciplinárny - usiluje o rozvoj poznania na medzinárodnej úrovni, rešpektuje však pritom aktuálne potreby českej spoločnosti a domácej kultúry. Pracovisko Akadémie vied sa podieľajú na vzdelávanie, a to predovšetkým výchovou mladých bádateľov pri uskutočňovaní doktorandských študijných programov, ale aj pedagogickú aktivitou svojich pracovníkov na vysokých školách. Akadémia tiež rozvíja spoluprácu s aplikovaným výskumom a priemyslom. Rad spoločných medzinárodných projektov aj výmeny pracovníkov so zahraničnými partnerskými inštitúciami upevňujú zapojenie slovenskej vedy do medzinárodného kontextu.

Najvyšším samosprávnym orgánom Akadémie vied je Akademický snem zložený z dvoch tretín zo zástupcov všetkých ústavov a ďalej z reprezentantov vysokých škôl, štátnej správy, podnikateľských kruhov a iných význačných osobností. Výkonným orgánom Akadémie je Akademická rada na čele s predsedom Akadémie vied, Vedecká rada sa zaoberá predovšetkým vedné politikou Akadémie vied. Tieto celoakademické orgány sú volené vždy na štvorročné obdobie. Nezávislé hodnotenie vedeckej úrovne jednotlivých ústavov zaisťujú Komisie pre hodnotenie výskumnej činnosti pracovísk AV ČR a ich výskumných zámerov, zodpovedajú svojou odbornou pôsobnosťou jednotlivým oblastiam vied Akadémie.

Akadémie vied je financovaná predovšetkým zo štátneho rozpočtu. Financovanie vedeckej práce v Akadémii zodpovedá bežným medzinárodným štandardom. Okrem inštitucionálneho financovania výskumných zámerov pracovísk AV ČR sa stále výraznejšie uplatňuje financovanie účelové, uskutočňovanej formou riešenia vedeckých projektov a grantov vybraných vo verejnej súťaži. Akadémie ako prvá v republike zriadila vlastné Grantovou agentúru, ktorá finančne podporuje vedecké projekty na základe posudkov spočívajúcich na peer review systému za účasti zahraničných hodnotiteľov. Jednotlivé ústavy získavajú ďalšie finančné zdroje účasťou na domácich a zahraničných programoch. V oblasti rozpočtu zastupuje Akadémie na základe splnomocnenia aj 71 špecializovaných slovenských vedeckých spoločností združených v Rade vedeckých spoločností.
Web www.cas.cz