Univerzita Hradec Králové

Ako a čím žije univerzita dnes? Typickým obrázkom zo života Univerzity Hradec Králové je pohľad do prostredia postupne budovaného moderného kampusu Na Soutoku vo výhodnej polohe v strede mesta a v ideálnej dochádzkové vzdialenosti do ďalších univerzitných objektov, do Študijnej a vedeckej knižnice aj na královéhradecké staré mesto s mnohými príjemnými reštauráciami a barmi. Návštevník kampusu sa môže stretnúť s tisíckami mladými ľuďmi, domácimi aj zahraničnými študentmi. V jednom mieste sa nachádzajú univerzitná knižnica, predajňa skript, ale aj galérie výtvarného umenia a prirodzene predovšetkým prednáškové sály a seminárne učebne, prostredie k štúdiu i oddychu.

Spektrum vzdelávacej činnosti zahŕňa odbory ekonomické, informatickej a manažérskej na Fakulte informatiky a manažmentu, spoločenské vedy na Filozofickej fakulte, učiteľské a umelecké disciplíny na Pedagogickej fakulte, prírodovedné a technické odbory na Prírodovedeckej fakulte a štúdia zameraná na najrôznejšie oblasti sociálnej práce v Ústave sociálnej práce.

Fakulty a ústav univerzity pripravujú svojich študentov s dôrazom na ich úspešné profesijné uplatnenie. Pravidelne sledované a vyhodnocované štatistiky dokazujú, že počty absolventov bez zamestnania sú úplne minimálne. Štúdium na univerzite sa riadi jednotnými predpismi a odohráva sa v relatívne komornom prostredí, ktoré umožňuje u mnohých disciplín nastoliť individuálny prístup k študentom, ktoré profesorský zbor univerzity považuje za svoje skutočné kolegov.

Vďaka bohatým medzinárodným väzbám s inštitúciami vo viac ako tridsiatich krajinách na štyroch kontinentoch môžu študenti univerzity získať cenné odborné i životné skúsenosti pri študijnom pobyte v zahraničí. Zvlášť cieľavedomí poslucháči sa môžu už v priebehu svojho štúdia zapojiť do interných grantových súťaží a podieľať sa na vedeckej práci spolu so svojimi učiteľmi a skúsiť tak realizovať svoje bádateľské námety.

Univerzita Hradec Králové, jej akademickí pracovníci a študenti vytvárajú v meste i kraji príhodné prostredie pre rozvoj spoločenského a duchovného života a plní úlohu významného nositeľa vzdelanosti a kultúrnych tradícií.
Web www.uhk.cz