Slezská univerzita v Opavě

Medzi vysokými školami Českej republiky je to jediná univerzita, ktorá po roku 1989 vznikla na "zelenej lúke", bez možnosti nadviazať na existenciu nejakej inej predchádzajúcej fakulty. Založenie Sliezskej univerzity v Opave súvisí s celkovým demokratickým vývojom posledných rokov, kedy po odstránení doterajšieho štátneho centralizmu nastali väčšie možnosti aj pre rozvoj vzdialených regiónov, v našom prípade českej časti historického Sliezska.

Je potrebné uviesť, že po prvýkrát o získanie univerzity usilovala opavská mestská rada už v roku 1870, vtedy však malo ísť o vysokú školu nemeckú. O vzniku Sliezskej univerzity v Opave sa neskôr jednalo hneď po oslobodení v roku 1945, avšak politická situácia nebola po udalostiach vo februári 1948 tejto myšlienke naklonená. V čase istého politického uvoľnenia v roku 1968 nastúpila nová intenzívne rokovania, ale až až po 17. novembri 1989 sa podarilo Sliezsku univerzitu naozaj založiť. V prvej fáze najprv senát Masarykovej univerzity v Brne svojím uznesením z 17. septembra 1990 schválil zriadenie Filozofickej fakulty v Opave a Obchodno podnikateľskej fakulty v Karvinej. Zákonom Slovenskej národnej rady z 9. júla 1991 potom z týchto dvoch fakúlt vznikla Slezská univerzita so sídlom v Opave.

Prvým rektorom Sliezskej univerzity v Opave v rokoch 1992-1998 bol prof. RNDr. Martin Černohorský, CSc., Po ňom od 1. marca 1998 nastúpil na miesto rektora prof. RNDr. Demeter Krupka, DrSc. V rokoch 2001 - 2007 vykonával funkciu rektora prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc., Od 1. marca 2007 do 28. februára 2015 vykonával túto funkciu prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr. K 1. marcu 2015 bol vymenovaný prezidentom republiky rektorom Sliezskej univerzity v Opave doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D. V súčasnej dobe zastávajú posty prorektorov RNDr. Gabriel Török, Ph.D. (prorektor pre rozvoj) a prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc. (prorektor pre vedu a zahraničné styky, štatutárny zástupca rektora) a Mgr. Tomáš Gongola, Ph.D., (prorektor pre študijné a sociálne záležitosti). Najužšia vedenie Slezské univerzity ešte dopĺňa vo funkcii kvestora Ing. Jaroslav Kania a predseda Akademického senátu Sliezskej univerzity Mgr. Petr Slováček, Ph.D.

FILOZOFICKO Prírodovedecká fakulta v Opave vychádza zo širokého kontextu tradícií mesta Opavy, od čias Přemyslovcov sídla opavského kniežatstva, v rokoch 1850-1928 hlavného mesta krajiny Sliezskej. Opava má veľké kultúrne zázemie, je tu okrem iného najstaršie a tretie najväčšie múzeum na území Slovenskej republiky - Slezské zemské múzeum, ďalej Sliezske divadlo s opernou a činoherný scénou, ktoré pôsobia v tomto meste ako profesionálny divadelný inštitúcie už od 18. storočia, je tu tiež tretí najväčší archív Slovenskej republiky Zemský archív, rad knižníc a ďalších zariadení. Mesto veľmi zničené na konci druhej svetovej vojny je po celkovej obnove príťažlivým urbanistickým celkom, kde sú veľmi priaznivé podmienky pre štúdium.

Na FILOZOFICKO-prírodovedeckej fakulte je uskutočňovaná rad odborov bakalárskeho, magisterského aj doktorandského štúdia. Špecifické postavenie v rámci študijnej ponuky má umelecký odbor tvorivej fotografie, ktorý možno študovať v kombinovanej forme štúdia. Ďalším umeleckým odborom je Kultúrne dramaturgie so zameraním na divadlo. Doktorandské štúdium ponúka odbory História so zameraním na českej a československej dejiny, Teoretická fyzika a astrofyzika, Autonómne systémy, Korpusová lingvistika so zameraním na konkrétnu jazykovú skupinu (angličtina, nemčina), Archeológia a Tvorivé fotografie.

Matematický ústav v Opave vznikol vyčlenením z Filozoficko-prírodovedeckej fakulty Sliezskej univerzity k 1. januáru 1999. Tento vysokoškolský ústav sa spolu s univerzitou podieľa na uskutočňovanie bakalárskeho, magisterského a doktorandského študijného programu Matematika. Posledne menované doktorandské štúdium je akreditované v odboroch Matematická analýza a Geometria a globálna analýza. V posledných rokoch sa záujmu poslucháčov tešia aj bakalársky odbor Aplikovaná matematika pre riešenie krízových situácií, ktorého akreditáciu si vyžiadala spoločenská dopyt.

Postavenie Matematickeho ústavu v štruktúre Sliezskej univerzity v Opave je mimoriadnej predovšetkým v oblasti vedy a výskumu. Členovia ústavu sú známi svojimi príspevky k teórii diskrétnych dynamických systémov, matematické fyzike, variačný analýze a prirodzeným fibrovaným priestorom. Výsledky ich práce sú prijímané na mnohých popredných pracoviskách po celom svete.

Obchodno podnikateľská fakulta v Karvinej pôsobí v meste, ktoré prešlo v posledných desaťročiach značnú prestavbou v závislosti na rozvoji uhoľnej ťažby. Fakultnej budova je veľmi moderná, s veľkou a reprezentatívne aulou, a má dobré vybavenie pre študentov. V súčasnej dobe ponúka fakulta štúdium v ​​rámci bakalárskych aj nadväzujúcich magisterských študijných programov Hospodárska politika a správa, Ekonomika a manažment a Systémové inžinierstvo a informatika. Akreditované má takisto bakalárske štúdium odboru Hotelierstvo a doktorandské štúdium odboru Podniková ekonomika a manažment. Fakulta sa všestranne zapojila do spolupráce s inštitúciami ekonomického charakteru v priľahlom regióne a jej absolventi sa úspešne uplatňujú v podnikateľskej sfére.

Od 1. októbra 2008 má potom Slezská univerzita ďalšie fakultu. Je ňou Fakulta verejných politík v Opave, ktorá vznikla odčlenením niektorých študijných programov a odborných pracovísk, ktoré je garantujú, z Filozoficko-prírodovedeckej fakulty. Novú súčasť vytvárajú Ústav ošetrovateľstva, Ústav pedagogických a psychologických vied a Ústav verejnej správy a regionálnej politiky. Študijnými programami, ktoré fakulta ponúka, sú Medzinárodná teritoriálne štúdiá, Ošetrovateľstvo, Sociálna politika a sociálna práca a Špecializácia v pedagogike.

Slezská univerzita v Opave prešla na začiatku tretieho tisícročia náročnú hodnotením a je členom European University Association. Má uzavretú zmluvu o spolupráci s radom zahraničných univerzít nielen na európskom kontinente a snaží sa zintenzívniť kontakty zvlášť s najbližšími vysokými školami v poľskom Sliezsku. Za týmto účelom bola z jej iniciatívy zriadená Konferencia rektorov sliezskych univerzít. Na pracoviskách Sliezskej univerzity v Opave aj v Karvinej sa dobre rozvíja aj vedecko-výskumná práca, o čom svedčí publikačnú činnosť a vedecké konferencie, ktoré Slezská univerzita v Opave usporadúva aj na medzinárodnej úrovni. Je to vysoká škola s priaznivým trendom rozvoja a chce dosiahnuť kvalitného ocenenie aj v kontexte univerzít Európskej únie.
Web www.slu.cz