Vysoká škola Danubius

Vysoká škola Danubius v Sládkovičove tento rok vstúpila do desiateho jubilejného roku svojej pôsobnosti na slovenskom poli vysokoškolského vzdelávania. V súčasnosti má tri fakulty – právnickú fakultu, fakultu sociálnych štúdií a fakultu verejnej politiky a verejnej správy. Zároveň  vysoká škola pripravila a dostala akreditáciu na ďalšie tri nové študijné odbory-  medzinárodné vzťahy, žurnalistika a anglistika a amerikanistika, ktoré významne rozšíria spektrum štúdia na Vysokej škole Danubius.
Naša vysoká škola Vám ponúka štúdium v rámci vzdelávacích centier vo viacerých mestách SR, konkrétne vo Vrútkach a v Trenčíne. Našou filozofiou je poskytovať študentom kvalitné vzdelávanie na štandardnej európskej úrovni v jednotlivých regiónoch Slovenska, lebo si uvedomujeme, že v súčasnosti, je finančná situácia našej mládeže zložitá a mnohým vo vzdelávaní často bránia práve enormné náklady spojené s platením ubytovania a stravného mimo svojho rodinného zázemia. Súčasné výdobytky vedy a techniky už v plnej miere umožňujú aby mládež nemusela odchádzať za štúdiom stovky kilometrov a na vysokej úrovni získavala vzdelanie prostredníctvom e-learningového, dištančného a externého štúdia.
Škola v tomto roku prichádza aj s ponukou sociálneho podporného progra­mu, v rámci ktorého prijme 10 študentov z radov sociálne odkázaných štu­dentov na finančnú pomoc, ktorí budú mať u nás štúdium bezplatné. K zís­kaniu bezplatného štúdia k prijímaciemu pohovoru doložia požadovanú dokumentáciu, zoznam ktorej je zverejnený na internetovej stránke školy. Naša vysoká škola si uvedomuje, že je potrebné poskytovať vzdelávanie aj deťom zo sociálne slabších rodín, medzi ktorými je obrovský vzdelanostný potenciál a o ktorý náš štát zbytočne prichádza.
O vysokej úrovni vzdelávania na VŠD svedčí aj celý rad možností štúdia v zahraničí, prostredníctvom štipendijných programov ako napríklad Erasmus. Naša škola má širokú medzinárodnú spoluprácu, poskytuje možnosť získania dvojitých diplomov v zahraničí a v rámci poskytovaných študijných odborov má tak v rámci bakalárskeho ako aj magisterského štúdia neobmedzené práva v rámci akreditácie vysokých škôl.
VŠD je vysokou školou, kde sa v plnej miere akceptuje kolegiálny, a vysoko profesionálny prístup. Vo vzdelávacom procese  sa uplatňujú najmodernejšie vyučovacie metódy, ktoré sú podporované súčasnými výdobytkami vedy a techniky. Náš pedagogický a akademický tím pracovníkov je dostatočne skúsený a preverený prácou na mnohých slovenských, ale aj zahraničných vzdelávacích inštitúciách.
Web www.vsdanubius.sk