Národní technická knihovna

Národná technická knižnica (NTK) je najväčšia a najstaršia knižnica technickej literatúry v Českej republike s kapacitou vyše 1,5 milióna zväzkov. Jej primárnou funkciou je poskytovanie odborných informačných zdrojov a služieb ako študentom, pedagógom a vedeckým a výskumným pracovníkom v technických a aplikovaných vedeckých odboroch, tak záujemcom o technické informácie z radov najširšej verejnosti.

V modernej ekologickej budove v dejvickom kampuse NTK poskytuje predovšetkým študentom okolitých vysokých škôl ideálne prostredie pre štúdium. K dispozícii sú individuálne aj tímové študovne a učebne, samoobslužné tlačové a kopírovacie služby, nočné študovňa, asistovanej informačné a rešeršné služby a v neposlednom rade aj 330 tisíc zväzkov odbornej literatúry (a ďalších asi 800 tisíc v skladoch), 1.200 odborných časopisov tlačených a okolo 50 tisíc elektronických a niekoľko stoviek elektronických kníh. Vedľa toho je knižnica aj spoločenským a kultúrnym centrom s prednáškovú a bohatou výstavné činností, poskytuje exkurzie a vzdelávacie akcie, je aj "obyčajným" miestom stretávania s priestranným parterom a príjemnou kaviarňou. V budove je tiež sídlo Ústrednej knižnice ČVUT a v parteru nájdete aj pobočku mestskej knižnice, predajňu počítačov a spoločné univerzitné kníhkupectvo ČVUT a VŠCHT. NTK je aj propagátorom technického vzdelávania, poskytuje exkurzie, stáže, letné školy a podobne.

Na diaľku poskytuje NTK elektronickou cestou okolo 18 tisíc odborných časopisov z oblasti techniky, prírodných vied a medicíny pre študentov, pedagógov a výskumníkov viac ako 70 vysokých škôl, ústavov Akadémie vied ČR, veľkých knižníc a ďalších výskumných organizácií. Je najväčším dodávateľom týchto služieb v SR. Podobne "až na váš stôl" dodá na objednávku ktorémukoľvek svojmu zákazník elektronickou cestou články z tlačených časopisov, z tlačených kníh mimo ochranu autorského práva az tzv. Šedej literatúry (rôzne typy správ, dizertácie, firemné literatúra a i.).

Na národnej úrovni knižnica prevádzkuje, okrem iného, ​​Národné úložisko sivej literatúry (Nusle) a národné stredisko pre prideľovanie medzinárodného štandardného čísla seriálových publikácií (ISSN). NTK tiež poskytuje odborné rekvalifikačné kurzy v oblasti moderných knižničných služieb a expertné konzultačná činnosť na národnej úrovni.

Knižnica integruje svoje činnosti s okolitými univerzitami a vedeckými ústavmi. Združenie ChemTK umožňuje poskytovať integrované informačné a knižničné služby v spolupráci s Centrom informačných služieb VŠCHT, ďalším jeho členom sa stane Stredisko vedeckých informácií Ústavu organickej chémie a biochémie AV ČR. V októbri 2013 bola uzatvorená zmluva o spolupráci s Českou poľnohospodárskou univerzitou v Prahe-Suchdole.

Ak sa stanete zákazníkom NTK, získate tým aj možnosť vzdialeného prístupu do vybraných on-line databáz a ďalších elektronických zdrojov (neplatí pre kolektívne používateľa). Podrobné informácie obsahuje Knižničný poriadok.

Národná technická knižnica bola vybudovaná v areáli VŠ v Prahe 6-Dejviciach. Stavebné práce sa začali na jeseň 2006, hrubá stavba dokončená v decembri 2007 a od dodávateľa bola prevzatá v decembri 2008. Pre verejnosť bola knižnica plne sprístupnená v septembri 2009. Dňa 27. septembra 2012 bola Radou pre výskum, vývoj a inovácie schválená NTK ako výskumná organizácia (vo) a zároveň aj ako súčasť národnej informačnej infraštruktúry.
Web www.techlib.cz