Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova bola založená v roku 1348 a patrí medzi najstaršie svetové univerzity. Je však vnímaná ako moderna a dynamická, kozmopolitná a prestížna vysoká škola. Je najväčšou českou vysokou školou a zároveň najznámejšou a najlepšie medzinárodne hodnotenou českou univerzitou. V súčasnosti má 17 fakúlt (14 v Prahe, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 ďalších pracovísk pre vzdelávaciu, vedeckú, výskumnú, vývojovú a ďalšiu tvorivú činnosť a pracovisko pre poskytovanie informačných služieb, 5 celouniverzitných účelových zariadení a rektorát ako výkonné pracovisko riadenia UK.

Veda a výskum tvoria významnú súčasť činnosti Univerzity Karlovej, ktorej prioritou je ďalej rozvíjať prestížne postavenie tzv. Vedecké univerzity. Na UK pôsobí rad špičkových výskumných tímov, ktoré spolupracujú so zahraničnými pracoviskami. Možnosť zapojiť sa do vedeckej a výskumnej činnosti univerzity majú na jednotlivých fakultách tiež študenti. Univerzita je najvýkonnejší vedeckou inštitúciou v SR, ako ukazuje napr. Hodnotenia vedeckých výstupov Radou pre výskum, vývoj a inovácie. S bezmála pol milióna bodov, podľa aktuálne platnej štátnej Metodiky hodnotenia výsledkov, vedie UK pred druhou inštitúciou v poradí s enormným náskokom.

Univerzita Karlova dlhodobo usiluje o to, premietať výsledky výskumu a vývoja do vzdelávacej činnosti a zapojenie čo najvyššieho počtu vedeckých pracovníkov a študentov do českých aj zahraničných projektov v najväčšej možnej miere. Dôkazom úspešnosti politiky Univerzity Karlovej v oblasti vedy a výskumu sú aj rebríčky vedecké úspešnosti univerzity ako celku, ktoré ukazujú aj porovnanie so zahraničnými prestížnymi ústavy. Pracovníci UK sa zúčastňuje riešenia medzinárodných projektov, napr. Programu Európskej organizácie pre jadrový výskum - CERN (European Organization for Nuclear Research), za všetky ďalšie významné a úspešné vedecké tímy možno uviesť aspoň tím Slovenského egyptologického ústavu.

Na univerzite bolo uvedené v život novej rozdeľovaní inštitucionálnych prostriedkov v rámci univerzity do praxe. Na tento účel boli vytvorené projekty unca a programy prvouky. Tieto programy majú nadviazať na už skončenej programy "Výskumných zámerov" a "Výskumných centier" a tým zaistiť efektívne využitie prostriedkov a ľudských zdrojov na vytvorenie ďalších excelentných výsledkov.

Medzi tvorivej činnosti pestované na univerzite možno zaradiť vedecké, výskumné a aplikovanej projekty, medzi tvorivé aktivity je nutné tiež počítať umelecké počiny, ku ktorým je možné priradiť napríklad cenné publikácie. Univerzita má cez 7900 zamestnancov, z toho takmer 4500 akademických a vedeckých pracovníkov.

Na UK študuje viac ako 53 000 študentov, čo je zhruba jedna šestina všetkých študentov v SR, ktorí študujú vo viac ako 300 akreditovaných študijných programoch s 642 študijnými odbormi. V bakalárskych študijných programoch študuje vyše 20 000 študentov, v magisterských takmer 25 000 študentov a v doktorandských 8000 študentov. Viac než 7000 študentov sú cudzinci. Univerzitu ročne absolvuje bezmála 9000 študentov, ktorí tradične patria ku skupine obyvateľov SR s najnižšou nezamestnanosťou. Najrôznejšie kurzy celoživotného vzdelávania ročne absolvuje cez 16 000 účastníkov.

Univerzita Karlova spolupracuje s radom renomovaných univerzít po celom svete a jej prioritou je každému svojmu študentovi so záujmom o štúdium či pobyt v zahraničí umožniť na určitú dobu vycestovať. Na zvyšovanie medzinárodného profilu univerzity a jej otvorenosti sa významne podieľa oblasť medzinárodnej spolupráce, v rámci ktorej univerzita usiluje o dosiahnutie vysokých štandardov v spoločných medzinárodných vedeckých projektoch, pôsobí v rade prestížnych medzinárodných organizácií a univerzitných sietí a aktívne podporuje medzinárodnú mobilitu študentov a akademických pracovníkov.

Veľkú úlohu v procese internacionalizácie hrajú medzinárodné výmenné programy zaisťujúce mobilitu študentov a akademických pracovníkov. Tí môžu využívať napr. Programy EÚ, medzi ktorými je najvýznamnejšou výmenný program LLP / Erasmus.

Jeho využívanost má stále rastúcu tendenciu, a to ako u vysielaných, tak aj prijímaných študentov. Európska komisia radí UK na popredné miesto v Európe, pokiaľ ide o počty vyslaných a prijatých študentov, au akademických pracovníkov dokonca na miesto najprednejšie.

Veľký dôraz je kladený na rozvoj medziuniverzitné spolupráce, ktorý sa uskutočňuje na základe siete bilaterálnych dohôd. V súčasnej dobe táto sieť zahŕňa takmer 200 partnerských univerzít zo všetkých kontinentov. Partnermi UK sú hlavne prestížne vysoké školy zo 49 krajín od Kanady po Nový Zéland. Spolupráca s partnerskými univerzitami sa odohráva v celom rade oblastí, či už ide o spoločné vedecké projekty či organizovanie seminárov a letných škôl. Študentom doktorandského študijného programu je potom na partnerských univerzitách umožnené študovať v režime tzv. Čo-tutelle, tj. Pod dvojitým vedením dizertačných prác, a získať tak dva diplomy, ktoré majú uznateľnú platnosť.

Akademickí pracovníci využívajú pobytov v rámci medziuniverzitné spolupráce najmä na získavanie poznatkov prispievajúcich k ich vlastnej výskumnej či publikačnej činnosti, k prezentácii výsledkov či vytváranie spoločných vedeckých projektov.

K podpore medzinárodnej mobility sa hojne využívajú tiež fakultnej dohody, ktoré dopĺňajú ponuku partnerských univerzít UK a prostredníctvom ktorých fakulty ponúkajú svojim študentom a akademickým pracovníkom ďalšiu možnosť, ako absolvovať študijný pobyt v zahraničí.

V oblasti medzinárodnej spolupráce usiluje univerzita o získavanie kvalitných zahraničných vedeckých pracovníkov, čo vedie k posilneniu jej postavenia ako predné medzinárodne uznávané výskumné univerzity. Tieto pracovníkmi aktívne vyhľadáva a finančne ich podporuje. Pre tieto účely bol zriadený Fond postdoc.

Univerzita Karlova sa aktívne podieľa na činnosti celého radu prestížnych medzinárodných organizácií a univerzitných sietí, ktoré si pomáhajú pri uskutočňovaní svojich cieľov, ale pritom vzájomne rešpektujú identitu a rôznorodosť partnerských inštitúcií. Okrem iného organizuje či spoluorganizuje rad významných podujatí, na ktorých sa aktívne zúčastňujú ako študenti, tak akademickí pracovníci.

Univerzita Karlova má z českých vysokých škôl najvyšší podiel zahraničných študentov - viac ako 7000 -, z ktorých v cudzom vyučovacom jazyku študuje 2300, väčšinu z nich tvoria zahraniční študenti z celého sveta, predovšetkým z Veľkej Británie, Škandinávie, Pyrenejského polostrova, Severnej Ameriky a Ázie .

Fond mobility bol zriadený v roku 2001 UK a jeho cieľom je finančne podporovať štúdium na zahraničnej univerzite v dĺžke jedného až dvoch semestrov, pobyty zahraničných vysokoškolských alebo vedeckých pracovníkov na UK, účasť na medzinárodných študijných alebo odborných akciách študentov v zahraničí, pobyty a štúdium zahraničných študentov na UK atď.

V hodnotení The Times Higher Education World University Rankings 2011-2012 sa UK umiestnila ako jediná z českých vysokých škôl medzi prvými piatimi stovkami hodnotenými univerzitami, a to na 305. mieste.

Academic Ranking of World Universities, tzv. Šanghajský rebríček, ktorý každoročne porovnáva viac ako 1000 najlepších svetových univerzít, vybraných z viac ako 17 000 univerzít z celého sveta, opakovane zaradil UK v minulých rokoch do tretej stovky univerzít, čím sa opätovne začlenila medzi 2% najlepších svetových univerzít a 100 najlepších univerzít európskych.
Web www.cuni.cz