Ostravská univerzita v Ostravě

Ostravská univerzita v Ostrave bola založená 28. septembra 1991. Základy pre jej vznik boli položené už v roku 1953. Vtedy bola v Opave otvorená Vyššia pedagogická škola. Jej náplňou bolo vzdelávanie učiteľov pre tzv. 2. stupeň základných škôl. Rozhodnutím o zrušení existujúcej pedagogické školy pre vzdelanie učiteľov národných škôl v Ostrave bola výučba spojená do jedného pracoviska. Stal sa ním (v roku 1959) novozriadený Pedagogický inštitút v Ostrave. Roku 1964 dostal tento inštitút štatút samostatnej Pedagogickej fakulty. Fakulta vo štvorročnom štúdiu pripravovala učiteľa tzv. 1. a 2. stupňa ZŠ. Tým bolo vytvorené vysokoškolské pracovisko. Jeho pedagógovia sa začali podieľať na vedeckom a kultúrnom živote nielen v regionálnom, ale aj v celoštátnom kontexte. Prispelo k tomu aj neskoršie zavedenie päťročného štúdia učiteľov pre školy tzv. 3. stupňa.

Ostravská univerzita v Ostrave organicky nadviazala na túto tradíciu. Súčasne sa svojho naplnenia dočkali dlhšie trvajúce snahy poskytnúť preferenciami ťažkého priemyslu silne poznamenanému Ostravsku novú, zaujímavú príležitosť. Humanitne zameranú vysokú školu.Vsoučasné dobe Ostravskou univerzitu v Ostrave tvorí Fakulta sociálnych štúdií, Fakulta umení, Filozofická fakulta, Lekárska fakulta, Pedagogická fakulta a Prírodovedecká fakulta. Záujemcom o štúdium ponúka pestrú škálu bakalárskych, nadväzujúcich magisterských, magisterských a doktorandských študijných programov, ale aj programy celoživotného vzdelávania. Ďalšie šance zvyšovanie vlastnej odbornosti ponúka univerzita verejnosti prostredníctvom realizácie celej rady projektov Európskej únie.

Univerzita má dva vedecké ústavy. Centrum excelentnosti IT4Innovations, divízia OU, Ústav pre výskum a aplikácie fuzzy modelovanie sa zameriava na rozvoj špeciálnych matematických metód a ďalších odborov patriacich do soft computing. Európsky výskumný inštitút sociálnej práce radí medzi svoje hlavné ciele podporu odborného rastu nových vedeckých pracovníkov z radov študentov i akademických pracovníkov. Rozvoj vedomostí a zručností manažérov aj sociálnych pracovníkov z praxe v Európe.

Na skvalitnenie servisu pre vedu výskum sa významne podieľa Univerzitná knižnica Ostravskej univerzity v Ostrave. Táto verejná knižnica má špecializované fondy a informačnými zdroje tematicky zodpovedajúce základné profiláciu fakúlt. Poskytuje služby výpožičná, medziknižničná, cirkulačný, rešeršné, referenčné, konzultačné, informačné vzdelávanie a reprografické služby. Mnohé z nich sú dostupné on-line. Knižnica sa stáva miestom stretávania. Je tu aj nadštandardné priestor, kde sa môže zísť až 50 ľudí a 28 z nich súčasne pracovať na PC, tunajších či svojich notebookoch (WIFI pripojenie). Ľudia tu počúvajú hudbu, alebo len tak oddychujú v relaxačnom vaku. Je tu, na univerzitnej pôde v tejto podobe unikátnej, Centrum Pyramída, zohľadňujúce špeciálne potreby študentov univerzity.

Centrum informačných technológií je špecializovaným pracoviskom, ktorého poslaním je zabezpečenie prevádzky a správa informačných a telekomunikačných prostriedkov a systémov na všetkých pracoviskách univerzity. Jedná sa predovšetkým o telefóniu, on-line internet, e-mail, univerzitnú web a mnoho ďalších informačných systémov.

Ostravská univerzita v Ostrave venuje pozornosť komunikácii s verejnosťou. Na svojich webových stránkach pravidelne uverejňuje to najzaujímavejšie, čo o dianie na univerzite publikovala multimédiá. Pre externé verejnosť vydáva elektronický mesačník INFO <U>, newsletter. Študenti a zamestnanci univerzity sú dopisovateľov a čitatelia tlačeného mesačníka Listy Ostravskej univerzity.

Univerzita sa neuzatvára sama do seba. Pre verejnosť pravidelne usporadúva veľa akcií, z ktorých mnohé sa stali tradičnými. Jej Stavovská únia študentov každoročne koná napr. Obľúbený a verejnosťou hojne navštevovaný majáles a Hladnovská latku. Okrem toho vydáva spoločne so študentmi VŠB-TU elektronickú verziu časopisu Underground.Filozofická fakulta potom napr. Cyklus Stretnutie s osobnosťou a výstavy vo svojej galérii Na Pôde. Prírodovedecká fakulta rad zaujímavých popularizačných podujatí pre najširšiu verejnosť - podieľa sa na akcii Chémia na Slezkoostravském hrade. Fakulta umenia pravidelne organizuje zaujímavé výstavy vo vlastnej galérii Student. Svoju bádateľskú činnosť študenti univerzít prezentujú na študentských konferenciách jednotlivých fakúlt Ostravskej univerzity v Ostrave. O všetkých akciách univerzita informuje v predstihu v Aktualitách svojich webových stránok.

Popularitu si za dobu svojej existencie získali aj rôzne súťaže, organizované jednotlivými fakultami. Nadaní matematici celého sveta sa každoročne schádzajú na Prírodovedeckú fakultu Ostravskej univerzity v Ostrave na Medzinárodnej matematickú súťaž Vojtecha Jarník. Rovnaká fakulta organizuje aj šachový turnaj Ťahaj !. Československá súťaž Deň s prekladom, usporiadaná Filozofickú fakultou univerzity pre talentovaných začínajúcich translatury, je nositeľkou prestížneho ocenenia Label 2009. A výpočet súťaží, organizovaných univerzitou, zďaleka nie je úplný.
Web www.osu.cz